موضوع پرسمان ۱ : آسیب شناسی تخفیفات در فروشگاههای ایران / جناب آقای احمد تمنایی

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پرسمان ۲ : عوامل موفقیت فروشگاههای زنجیره ای از دیدگاه تامین کنندگان / جناب آقای مهندس بهرام جانجانی

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پرسمان ۳ : تعریف و نقش حراست در موفقیت و شکست خرده فروشی / جناب آقای حجت اله ابوالحسنی

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پرسمان ۴ : نقش تیم مالی در موفقیت و یا شکست فروشگاه زنجیره ای / جناب آقای ناصر رفتاری

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پرسمان ۵ : عوامل موفقیت فروشگاه های زنجیره ای از دیدگاه تامین کنندگان / جناب آقای سعید سیف اللهی

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پرسمان ۶ : عوامل موفقیت فروشگاه های زنجیره ای در ایران / جناب آقای بردیا عندلیب

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پرسمان ۷ : نقش واحد بازرگانی یا تامین کالا در موفقیت و یا عدم موفقیت خرده فروشان زنجیره ای / جناب آقای سید رضا مکی نژاد

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@